Colofon

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG

Postfach 1255 | 33411 Verl

Waldstraße 53-57 | 33415 Verl

Telefoon +49 (0) 5246 508-0
Fax +49 (0) 5246 508-96 999

E-Mail:

UST-IDENT-Nr.DE 126 779 991

De firma nobilia is een commanditaire vennootschap met zetel te Verl, ingeschreven aan het Registergericht (kantongerecht) te Gütersloh onder inschrijvingsnummer HRA 2439.
Persoonlijk aansprakelijke vennoot is de Stickling Familienstiftung met zetel te Gütersloh, ingeschreven aan het Registergericht (kantongerecht) te Gütersloh onder inschrijvingsnummer HRA 6437;
directeur: Dr. Lars M. Bopf, Dr. Oliver Streit.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
nobilia biedt geen garantie, dat de op deze website geplaatste informatie volledig, juist en in alle gevallen actueel is. Zulks geldt tevens voor alle verbindingen, naar welke op deze site rechtstreeks of indirect wordt verwezen. nobilia is voor de inhoud van een pagina die via een dergelijke link wordt bereikt, niet verantwoordelijk. nobilia behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in of aanvullingen op de gepresenteerde informatie aan te brengen.

Copyright
De auteursrechten op de getoonde foto's berusten bij nobilia. Verspreiding, opslag, kopiëren en andersoortig gebruik zijn uitsluitend met schriftelijke toestemming toegestaan. Zulks geldt tevens voor grafische afbeeldingen, objecten en animaties van iedere aard, tenzij anders wordt aangegeven. Alle teksten, afbeeldingen, grafische informatie enz. op het nobilia-Extranet zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik wordt civiel- en strafrechtelijk vervolgd.

Van kracht zijn onze gebruiksvoorwaarden:
"Gebruiksvoorwaarden voor het nobilia-Extranet"
Exploitant van het nobilia Extranet is nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, Verl
Middels gebruik van het nobilia-Extranet verklaart de gebruiker zich accoord met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Service
nobilia biedt de gebruiker toegang tot diens eigen gegevens, die in het nobilia-Extranet zijn opgeslagen. De omvang van de toegangsmogelijkheden is gekoppeld aan de aan de gebruiker toegekende toegangsmodus en diens autorisatiestatus. nobilia stelt het nobilia-Extranet ter beschikking zonder enige verplichting tot instandhouding van de operationaliteit van dit informatieverschaffingssysteem.

Auteursrechten
De op het nobilia-Extranet gepubliceerde informatie is auteursrechtelijk beschermd. Elke verveelvoudiging, verspreiding en publicatie, in het bijzonder voor commerciële reclamedoeleinden, is verboden. Vervaardiging van kopieën van de inhoud is alleen ten behoeve van interne communicatiedoeleinden van de gebruiker geoorloofd.

Gegevensbescherming
Alle eventueel bij het gebruik van het orderinformatiesysteem verkregen gegevens worden centraal opgeslagen en voor gebruik in het kader van de bestaande handelsrelatie tussen nobilia en gebruiker verwerkt.
De opslag van de gegevens heeft tot doel, de registratie van de gebruiker op het nobilia-Extranet te controleren en aan de gebruiker de daarmee verbonden gratis informatie te verschaffen.
De gebruiker verklaart hierbij uitdrukkelijk, akkoord te gaan met de opslag, verwerking en transmissie van zijn stamgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Deze goedkeuring kan te allen tijde worden herroepen.
Zonder toestemming van de gebruiker danwel na herroeping door deze is elk gebruik door nobilia van de persoonsgerelateerde gebruikersgegevens dat verder gaat dan zuiver het beheer van deze uitgesloten.

Gebruikersverplichtingen
De gebruiker is verplicht, de aan hem toegekende deelnemercode(s) (passwords) tegen misbruik en verlies te beveiligen.

Garantie en aansprakelijkheid
Aan gebruiker is bekend, dat het voor het informatiesysteem gebruikte softwarepakket en de hiermee opgeslagen en verwerkte gegevensbestanden ook bij zorgvuldige controle en bewerking fouten kan vertonen. De gebruiker zal derhalve de juistheid van zijn informatie op daartoe geëigende wijze controleren.
Enige aansprakelijkheid van nobilia voor de correctheid van de in het kader van het informatiesysteem beschikbaar gestelde informatie is uitgesloten, tenzij nobilia onjuistheden opzettelijk heeft veroorzaakt. nobilia garandeert niet de permanente en ononderbroken beschikbaarheid van nobilia-Extranet.
nobilia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door verlies of misbruik van de deelnemercode(s) ontstaan.

Opzegging
nobilia behoudt zich voor, de toegangsautorisatie(s) te allen tijde zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

Overige
Op onderhavige overeenkomst inzake het gebruik van het nobilia-Extranet is het materiële recht van de bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
Mocht een bepaling van onderhavige gebruiksovereenkomstig niet rechtskrachtig zijn of worden, laat zulks de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige bepaling dient door een rechtsgeldige bepaling zodanig te worden vervangen, dat het economische doel van de nietige bepaling maximaal gerealiseerd wordt.
De bevoegde instantie voor alle geschillen verband houdend met of voorvloeiend uit onderhavige gebruiksovereenkomst is de ter plaatse van de bedrijfszetel residerende rechter

 

Design
STEUER Marketing und Kommunikation GmbH
www.agentur-steuer.de

Programming
Delta Media GmbH
http://www.deltamedia.de