Sinds 2007 laat Nobilia zich succesvol certificeren volgens de milieunorm DIN EN ISO 14001, waarin de onderwerpen milieubescherming en de zuinige omgang met grondstoffen centraal staan. Ook op dit gebied laat Nobilia zich vrijwillig door onafhankelijke controleurs testen en auditeren, zo dat het Nobilia milieumanagementsysteem voortdurend wordt gecontroleerd en verder ontwikkeld. De norm DIN EN ISO 14001 is de wereldwijd erkende standaard voor de certificering van milieumanagementsystemen.

Daarbij wordt gekeken naar het milieubeleid, de verifieerbare milieudoelstellingen en het daarop afgestemde milieuplan van het bedrijf. Ook de naleving van wettelijke richtlijnen wordt systematisch gecontroleerd.

Volgens de standaarden van de ISO-milieunorm is een milieumanagementsysteem vereist dat in het kader van een voortdurend verbeteringsproces de planning, uitvoering, controles en verbeteringen regelt.

In maart 2011 werd het milieumanagementcertificaat DIN EN ISO 14001 bevestigd door de LGA (adviesen onderzoeksinstituut van de deelstaat Beieren). 

Nobilia produceert rond 500.000 keukens per jaar – of anders geformuleerd: jaarlijks ongeveer 5 miljoen kasten. Daarmee horen wij ook in internationaal opzicht tot de grote houtverwerkende ondernemingen.

Houtmateriaal is voor de productie van kwalitatief hoogwaardige keukenmeubels een noodzakelijke grondstof. Wij gaan er echter van uit dat de kostbare grondstof hout in de toekomst schaarser zal worden. Een duurzame omgang met hout en houtmaterialen vinden wij daarom uiterst belangrijk. Dus was het in 2009 behaalde PEFC-keurmerk voor Nobilia de volgende consequente stap.

Met het PEFC-keurmerk bewijst Nobilia zijn inzet voor een leefbaar milieu evenals de verantwoorde omgang met de kostbare grondstof hout. Want het verwerkte houtmateriaal is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en van gecontroleerde leveranciers.

Dit betekent concreet: Nobilia koopt per jaar meer dan 500.000 m 3 aantoonbaar gecertificeerd houtmateriaal. Dit betekent dat ongeveer 90 procent van ons hout gecertificeerd is – een zeer hoog percentage dat Nobilia alleen bereikt, omdat onze onderneming al zeer vroegtijdig dergelijke contracten met houtleveranciers heeft afgesloten. Daarmee ligt Nobilia ver boven het voor het PEFC-keurmerk vereiste minimumaandeel van 70 procent!

De boscertificering biedt de garantie dat het hout dat Nobilia voor zijn producten gebruikt niet uit dubieuze bronnen of roofbouw afkomstig is, maar uit natuurlijk bosbeheer.

Als eerste en lange tijd enige keukenmeubelproducent in de markt hebben wij met het PEFC-keurmerk onze voortrekkersrol binnen de branche op het gebied van kwaliteit en milieu opnieuw bewezen en nieuwe maatstaven gezet. 

Gezien de grote hoeveelheden die Nobilia in zijn productie verwerkt, is een efficiënte omgang met het gebruikte materiaal van groot belang, zowel om ecologische alsook om economische redenen. Daarom heeft Nobilia aan het begin van 2010 een ambitieus programma in het leven geroepen: het aandeel van materiaalresten in de frontenproductie met 25 procent te verminderen is slechts één van de gestelde doelen.

Om dit te bereiken zijn 40 medewerkers tot speciale kwaliteitsdeskundigen opgeleid. Zij versterken de afzonderlijke productieafdelingen. Op die manier wordt de kwaliteitsgedachte door eigen collega‘s overgedragen op de teams.

Alle teams worden door middel van speciale scholingen voor het onderwerp gesensibiliseerd en houden zich voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering. Aan de hand van visuele voorbeelden van grensgevallen leren zij bijvoorbeeld kwaliteit van niet-kwaliteit te onderscheiden. 

In Duitsland wordt rond 40 procent van de energie verbruikt door gebouwen. Ook bij Nobilia maakt het percentage aan energie dat voor het verwarmen van vooral de beide grote fabriekshallen nodig is, een leeuwendeel van het totale energieverbruik uit. Om dit energieverbruik te verminderen hebben we in beide Nobilia fabrieken aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe verwarmingsinstallaties.

In 2009 en 2010 zijn in beide fabrieken biomassa-verwarmingsinstallaties met een totaal warmtekrachtvermogen van elk 10 megawatt geïnstalleerd. Al jaren gebruikt Nobilia de houtsnippers die ontstaan tijdens de productie voor het stoken van de verwarming.

De nieuwe verwarmingsinstallatie wordt uitsluitend op hout gestookt. Dat bespaart per jaar rond 13.000 ton Co 2 en 1,5 miljoen liter stookolie!

Bij alle gebouwen die nieuw worden gebouwd of worden verbouwd, zoals bij de overbouwing van de verzendings-/montagehal in vestiging I, let Nobilia bovendien op een goede warmteisolatie van de gebouwen. Daarbij worden de eisen van de geldende energiebesparingsverordening van 2009 gehanteerd. 

De verlichting in ondernemingen heeft een aandeel van rond 6 procent van het totale energieverbruik in Duitsland. Moderne, efficiënte verlichtingstechniek biedt diverse en snel realiseerbare mogelijkheden om het energieverbruik op dit gebied te reduceren. De grootste verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en efficiënte omgang met energie dragen echter de medewerkers. Zij worden door middel van teamvergaderingen, mededelingen op prikborden of in de bedrijfskrant voortdurend over dit onderwerp geïnformeerd en steeds weer opnieuw gesensibiliseerd.

Tijdens de laatste nieuwbouwen verbouwingswerkzaamheden heeft Nobilia de modernste verlichtingsoplossingen laten inbouwen: lichtkoepels en lichtbanden in de fabriekshallen zorgen voor een maximale benutting van het invallende daglicht. De verlichtingsinstallaties in de hallen zijn sensorgestuurd en passen zich automatisch aan verschillende lichtomstandigheden aan. Tijdens de pauzes schakelen ze automatisch uit.

In andere delen van de gebouwen worden de medewerkers geïnstrueerd de verlichting en andere energieverbruikende apparatuur tijdens de pauzes uit te schakelen. Door middel van informatiemateriaal en bedrijfsregels zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. De naleving van deze maatregelen wordt tijdens een regelmatige rondgang gecontroleerd. 

Nobilia is de grootste keukenfabrikant van Europa. Wie dagelijks meer dan 2.200 keukens bouwt is een industriële grootverbruiker van zeer veel elektriciteit. Nobilia verbruikt rond 40 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar. De verantwoorde omgang met deze belangrijke hulpbron is daarom uiterst belangrijk. Daarom heeft Nobilia verstrekkende maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie getroffen en reeds gerealiseerd.

UITERST EFFICIËNTE PERSLUCHTPRODUCTIE
De Nobilia fabrieken beschikken over een omvattend persluchtnetwerk om pneumatische cilinders te bewegen, aggregaten aan te drijven, lijm of schroeven aan te brengen en nog veel meer. Perslucht is de duurste soort van energie.

Gezien de grote behoefte aan perslucht heeft Nobilia een aantal maatregelen genomen om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken:

De compressorinstallatie werkt in beide fabrieken via een identiek systeem en wordt al naar gelang de behoefte inof uitgeschakeld. Een online bewakingssysteem levert evaluaties en maakt ook de opsporing van de kleinste lekkages mogelijk, zodat deze onmiddellijk kunnen worden hersteld. Ook tijdens de regelmatige onderhoudswerkzaamheden voeren de Nobilia teams voortdurend controles uit om eventuele lekkages te kunnen opsporen en te herstellen.

Dankzij de modernste compressortechniek kan de druk zo gering mogelijk bij een waarde van 7 bar worden gehouden. De warmte die ontstaat tijdens de persluchtproductie wordt teruggewonnen en gebruikt.

GEBRUIK VAN HOOGST EFFICIËNTE INSTALLATIETECHNIEK
Rond twee derde van het industriële stroomverbruik is nodig voor elektrische aandrijvingen. Om het energieverbruik te verminderen investeert Nobilia bij alle vervangende en nieuwe machines in de hoogste energie-efficiëntieklasse eff1.

De afkorting eff1 staat voor hoogst efficiënte aandrijftechniek. Hierbij past zich het toerental van de ventilatoren aan de daadwerkelijke behoefte van de machine aan en maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen productieen stilstandtijden. Dit zorgt voor een beter rendement aan alle machines. Het verhoogt de prestatie en reduceert tegelijkertijd het stroomverbruik.

INTELLIGENT BESTUURDE AFZUIGINSTALLATIES
Tijdens de houtbewerking ontstaan spaanders en houtresten. Om de installaties en productieruimtes voortdurend schoon te houden worden deze via afzuiginstallaties afgevoerd en in zaagselsilo‘s verzameld. Dit is principieel een techniek waarvoor veel energie nodig is.

Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden gebruiken wij energie-efficiënte ventilatoren die dankzij een directe aandrijving en frequentieregeling een hoog rendement bereiken in plaats van voortdurend op volle toeren te draaien. De intelligente besturing van de afzuiginstallaties schakelt tijdens pauzes of rustfases vanzelf uit en past het toerental voortdurend aan de actuele behoefte aan.

Het zaagsel wordt bovendien voor het stoken van de verwarmingsinstallatie gebruikt. Materiaalresten worden aan de spaanderplaatindustrie verkocht en komen zo weer terecht in de materiaalkringloop. 

Grondstoffen zijn eindig. Afval bevat recyclebare stoffen die in het kader van de zuinige omgang met grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Een moderne afvallogistiek levert hieraan een aanzienlijke bijdrage en zorgt ervoor dat afval optimaal kan worden gerecycled.

nobilia heeft begin 2011 een volledig nieuw systeem ter vermindering van restafval geïmplementeerd.

Het doel was het afval zoveel mogelijk gescheiden te verzamelen om het daarna zo goed mogelijk te kunnen recyclen. In samenwerking met Remondis, een gerenommeerd bedrijf voor afvalmanagement, heeft Nobilia nu een afvalscheidingssysteem ingevoerd dat optimaal aan de behoeften van het bedrijf is aangepast. Tot nu toe werd het afval weliswaar ook gesorteerd, maar alleen gescheiden in folie, karton of metaal. Nu wordt het in tien verschillende categorieën van recyclebaar materiaal gescheiden verzameld, zodat het doelgericht kan worden verder verwerkt resp. gerecycled.

Door het nieuwe afvalbeheersingsconcept kon het restafval al met meer dan 25 procent worden gereduceerd. 

Nobilia gebruikt al jaren zijn eigen wagenpark voor de bezorging binnen Duitsland en in aangrenzende Europese landen om ook bij de levering van zijn producten hoogste kwaliteit te garanderen. Natuurlijk zijn dat de beste voorwaarden om ecologisch verantwoorde maatregelen te kunnen nemen.

Onze 135 trucks en 490 opleggers vervoeren per jaar een vrachtvolume van ca. 1,5 miljoen m 3 en leggen daarmee meer dan 14 miljoen kilometer af. Om de CO₂-uitstoot zo gering mogelijk te houden hebben we het totale wagenpark aan de uitlaatgasnorm Euro 5 laten aanpassen. Dat voldoet aan de nieuwste stand van de voertuigtechniek en houdt tevens de AdBlue-techniek in, waarmee ook de kleinste roetdeeltjes in de filters van de katalysatoren worden opgevangen.

Verdere maatregelen zijn de gecomputeriseerde bepaling van het gemiddelde verbruik per chauffeur, ECO-chauffeurtraining of speciale praktische rijlessen door rijinstructeurs. Een regelmatige controle van de bandendruk zorgt ervoor dat het brandstofverbruik zo laag mogelijk blijft. 

Nobilia stuurt bijna 600.000 brieven en rond 130.000 postpakketten per jaar de hele wereld in. Post die uitsluitend fysiek kan worden bezorgd. Het transport van deze zendingen veroorzaakt CO₂-emissies van zo‘n 200 ton per jaar.

Om deze kooldioxide-uitstoot te absorberen zijn rond 20 hectare bos of 20.000 bomen nodig.

Nobilia zorgt voor deze compensatie – als officiële partner van de klimaatvriendelijke GOGREEN-service van de Deutsche Post en DHl. Hierbij wordt de CO₂-uitstoot die door de transport ontstaat berekend en volgens de principes van het Kyoto-protocol door klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd.

De compensatie wordt door een onafhankelijk certificeringsinstituut (Societé Général de Surveillance, SGS) volgens ISO 14064 gecertificeerd.

Alle post en pakketten van Nobilia worden sinds 2011 via de CO₂-neutrale GOGREEN-service van de Deutsche Post en DHl verzonden. 

Ook als alle mogelijkheden van de digitale media worden gebruikt, kan een onderneming nog steeds niet werken zonder papier. De verantwoorde omgang met papier is daarom van doorslaggevend belang. En dat betekent ook dat men zich met het grootste probleem bij de productie van papier moet uiteenzetten: de roofbouw aan oerwouden in de exportlanden.

Elk jaar verdwijnt er meer van de natuurlijke bosoppervlakte die voor een ecologisch evenwicht op aarde zo verschrikkelijk belangrijk is! Daarom is nobilia intussen voor zijn verkoopmateriaal volleDig overgestapt op papier met PEFC-keurmerk Dat van hout uit Duurzaam bosbeheer worDt gemaakt.

Daarmee geven wij een duidelijk signaal: Nobilia voorziet zijn handelspartners jaarlijks van 42.000 verkoophandboeken in acht talen en 1,2 miljoen keukencatalogi, die in zeven talen verschijnen. Dat correspondeert met rond 1.620 ton papier of 152 miljoen bedrukte pagina‘s. Het gebruik van papier met PEFC-keurmerk is de logische en consequente voortzetting van onze eigen PEFC-certificering en bovendien een getuigenis van een verantwoorde omgang met de grondstof hout. 

Een ecologisch verantwoord productbeleid vraagt ook om een uitstekende productkwaliteit. Perfect uitgekiende producten betekenen minder restmateriaal tijdens de productie en minder slijtage bij de eindconsument. Een lange levensduur vermindert het verbruik van grondstoffen door voortijdige vervanging.

Daarom voert Nobilia al meer dan 15 jaar zelfstandig strenge kwaliteitscontroles uit, bovenop de tests die door neutrale onderzoeksinstituten worden uitgevoerd in het kader van de ISO 9001-certificering en de normcontrole voor het keurmerk van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (Duitse Kwaliteitsvereniging Meubels) – „De Gouden M“.

In september 2009 werd op de Nobilia huisbeurs een tweede laboratorium geopend en – voor het eerst in de keukenmeubelbranche – als kijklaboratorium voor bezoekers toegankelijk gemaakt. Op een oppervlakte van 230 m 2 kan men hier een kijkje achter de schermen van de omvangrijke controleprocedures bij Nobilia nemen.

De kwaliteitsstrategie van Nobilia is gekenmerkt door een preventieve aanpak: alle producten worden voor de start van een serieproductie door en door gecontroleerd. Alle gebruikte materialen worden op een minimum levensduur van 15 jaar getest.

Alleen producten die alle tests succesvol hebben doorlopen, worden in de Nobilia collectie opgenomen. 

In Duitsland wordt rond de helft van de energie verbruikt door particuliere huishoudens. Rond 50 procent daarvan wordt door huishoudelijke en inbouwapparatuur verbruikt: koelen, vriezen, koken, bakken, afwassen en wassen zijn zonder stroomverbruik niet mogelijk. Bovendien wordt rond een zesde van het dagelijkse waterverbruik per huishouden voor het wassen en afwassen gebruikt. Daarom neemt het gebruik van nieuwe, energie-efficiënte huishoudelijke apparatuur een belangrijke plaats in bij de bescherming van het milieu en de zuinige omgang met energie en grondstoffen.

Als vooraanstaande aanbieder van complete keukens biedt Nobilia ook een breed spectrum aan inbouwapparatuur: 7 witgoedmerken – daaronder drie exclusieve merken – bieden elektrische apparatuur voor alle verschillende prijsniveaus van het starterstot aan het topsegment. Apparaten van de energie-efficiëntieklasse A zijn bij alle merken standaard, bij koelkasten is de standaard zelfs A+. Welke prijsklasse de eindconsument ook kiest, hij kan er zeker van zijn dat de door Nobilia geselecteerde elektrische apparatuur bijdraagt aan een optimalisatie van het energieverbruik thuis.

Bovendien: de verkoop van complete keukens betekent ook de levering van complete keukens. En dat betekent ook een vermindering van de CO₂-uitstoot dankzij een enkele levering voor meubels en huishoudelijke apparatuur in plaats van de levering door verschillende leveranciers met meerdere voertuigen. 

Rond 19 procent van het wereldwijde stroomverbruik wordt door verlichting veroorzaakt. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk het gebruik van energie-efficiënte lampen is. De moDerne leD-teChniek leiDt tot De beste resultaten op het gebieD van energiezuinigheiD.

De extreem lange levensduur van 100.000 uur overtuigt in vergelijking tot gloeilampen (750 tot 1.000 uur) of spaarlampen (8.000 tot 15.000 uur). En ook als men de elektriciteitskosten vergelijkt, is de LED-lamp met ca. 1,12 euro per jaar duidelijk voordeliger dan een gloeilamp met 7,50 euro of de spaarlamp met 1,50 euro.*

Verdere voordelen: het licht ontwikkelt nauwelijks warmte, is vrij van IR- en UV-straling en de lamp bevat geen kwik, waardoor hij aan het einde van zijn levensduur zonder problemen kan worden weggegooid.

Nobilia is een voortrekker op het gebied van de verkoop van complete keukens en biedt zijn handelspartners dus keukens inclusief elektrische apparatuur en accessoires uit één hand. Moderne verlichtingssystemen vormen daarom een vast bestanddeel van het Nobilia assortiment. Sinds 2006 gebruikt Nobilia in zijn collectie in toenemende mate LED-lampen. Momenteel bestaat al meer dan 60 procent van de verlichtingscollectie uit LED-technologie.

*lichtprestatie gelijkwaardig aan een 40 watt gloeilamp 

Ethische en sociale verantwoordelijkheid blijkt vooral uit de serieuze en consequente doorvoering van deze doelstellingen in alle delen van een onderneming. Als we dus ook over het onderwerp koffiedrinken praten, is daar een goede reden voor.

Koffie wordt door de medewerkers in de kantines en afdelingskeukens gezet en gedronken, hij staat op tafel tijdens vergaderingen en bezoekers krijgen vanzelfsprekend een kopje koffie aangeboden. Op die manier verbruiken wij al gauw meer dan 1 ton koffie per jaar.

Onder het motto „genieten en helpen“ komt bij nobilia sinds begin 2008 alleen nog fair trade koffie in de kopjes.

De koffie met het TransFair-keurmerk wordt door de koffiefabrikant direct van kleine boeren in Zuid-Amerika onder uitsluiting van tussenhandelaren ingekocht. Hij is van topkwaliteit en wordt op ecologische wijze geproduceerd.

De producenten krijgen een vastgelegde minimumprijs. Deze ligt altijd boven de prijzen op de wereldmarkt. Op die manier zijn de productiekosten altijd gedekt en wordt het absolute bestaansminimum gegarandeerd. Voor de kleine boeren is dat een starthulp, waarmee ze hun levensen werkomstandigheden uit eigen kracht kunnen verbeteren.

TransFair is trouwens geen merk, maar een vereniging die de producten een keurmerk verleent. Tot haar taken hoort onder andere de controle van de naleving van de fair trade regels. 

Het knowhow en de ideeën van de eigen medewerkers zijn het grootste kenniskapitaal van ondernemingen. Nobilia medewerkers zijn uiterst gekwalificeerde en ervaren specialisten in de fabricage van keukenmeubels en de daarmee verbonden werkprocessen.

Daarom is het des te belangrijker wegen te vinden om als onderneming van deze enorme schat aan kennis van onze rond 2.200 medewerkers te profiteren.

In september 2010 is het project „Nobilia ideeënkeuken“ van start gegaan. Het project is veel meer dan een ideeënpool binnen het bedrijf! Het wordt begeleid door een speciaal opgeleide leidinggevende. Om een onbureaucratische, snelle en effectieve bewerking van alle door medewerkers ingediende ideeën mogelijk te maken, werd een op dit onderwerp gespecialiseerde software voor het intranet aangeschaft. Een nieuw, aantrekkelijk bonussysteem geeft bovendien nog een financiële prikkel om mee te doen.

Tot augustus 2011 werden langs deze weg al een kleine 1.800 ideeën bij Nobilia ingediend. Elk vijfde idee had betrekking op het onderwerp duurzaamheid. 

Nobilia is een houtverwerkende onderneming. brandpreventie is daarom voor ons van essentieel belang. Ter bescherming van onze medewerkers, ter bescherming van het milieu en ter bescherming van de onderneming zelf.

Nobilia heeft verstrekkende maatregelen op het gebied van de technische brandpreventie gerealiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld alle productieruimtes voorzien van een omvattende sprinklerinstallatie. In bepaalde ruimtes zijn rookmelders of CO₂ -blusinstallaties ingebouwd. Alle installaties worden via een brandmeldingsinstallatie bewaakt. De gehele productieruimte is verdeeld in afzonderlijke brandcompartimenten. De getroffen maatregelen gaan in vele opzichten verder dan dat wat wettelijk verplicht is. bijvoorbeeld hebben wij onderaardse bluswaterbekkens ingericht.

Een brandpreventieplan, een evacuatieplan evenals afspraken en oefeningen met de brandweer vormen de organisatorische basis voor een doelmatige brandpreventie. Medewerkers worden regelmatig onderwezen op het gebied van brandpreventie en er worden evacuatiebegeleiders opgeleid. 

De voortdurende verbetering van de veiligheid op onze bedrijfslocaties is voor ons van groot belang. Consequent verbeteren wij de veiligheid van installaties en werkplekken. Wij treffen preventieve maatregelen om mogelijke risico‘s te voorkomen en zorgen voor een doelmatige gevaarbestrijding.

In 2009 startte Nobilia een nieuwe interne campagne die tot doel had ongelukken op het werk en schade aan de gezondheid te voorkomen en de medewerkers te motiveren hieraan actief mee te werken.

Door middel van scholingen, de bedrijfskrant, regelmatige informatie op de prikborden legt de daarvoor verantwoordelijke veiligheidsdeskundige uit waarop moet worden gelet:

  • technische maatregelen bij machines, op werkplekken, tijdens de productieprocessen en bij hulpmiddelen en -stoffen
  • maatregelen met betrekking tot de werkorganisatie, zoals waarschuwingsborden, handleidingen en instructies voor machines, werkzaamheden en gevaarlijke stoffen
  • persoonlijke maatregelen, zoals het dragen en gebruiken van veiligheidsuitrustingen of onderwerpen als teamgedrag of de omgang met gedragsregels of instructies.

Dit proces wordt door 35 veiligheidsmedewerkers op de productievloer en 175 EHBO-ers ondersteund. Deze zijn binnen de onderneming opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold.

BIJZONDER BELANGRIJK: BESCHERMING TEGEN LAWAAI
De medewerkers in de productie zijn blootgesteld aan een grote geluidsbelasting. Daarom heeft de bescherming tegen lawaai bij Nobilia een hoge prioriteit.

Bij de aanschaf van nieuw gereedschap of machines of de planning van nieuwe processen worden eisen met betrekking tot de geluidsbelasting concreet in het bestek opgenomen.

Ruimtes waarin gehoorbeschermers moeten worden gedragen zijn binnen het bedrijf aangegeven. Op de productievloer worden voortdurend controlemetingen uitgevoerd.

De medewerkers krijgen aan de situatie van de werkplek aangepaste gehoorbeschermers en nemen regelmatig deel aan preventief onderzoek. 

Onze medewerkers zijn ons hoogste goed. Daarom zorgt Nobilia ervoor dat er voor hen bijzonder goede preventieve gezondheidszorg beschikbaar is.

Naast de bedrijfsgeneeskundige zorg door de bedrijfsarts biedt Nobilia diverse aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld gratis warme of koude dranken of fruit in de winter.

Sinds kort is er een gratis rugtraining. Deze is specifiek toegesneden op de ploegendienst en wordt door gekwalificeerde fysiotherapeuten gegeven. Voor deze cursus zijn speciale ruimtes ingericht. De fysiotherapeuten geven ook advies over de juiste uitvoering van het werk op de werkplek, hoe werkzaamheden ergonomisch en met minder belasting voor het lichaam kunnen worden uitgevoerd.

Bovendien zijn er preventieve maatregelen zoals de griepprik in de winter. 

Opleiding is een onderwerp dat bij Nobilia een hele bijzondere positie inneemt. Wij leiden vakmensen op voor onze eigen onderneming en wij leiden op met het doel onze leerlingen na de opleiding een vaste baan aan te bieden – tenslotte zijn onze gekwalificeerde medewerkers ons belangrijkste kapitaal.

Momenteel zijn 85 jonge mensen bij nobilia in opleiding.

Wij leiden op voor verschillende beroepsgebieden. Op commercieel-administratief gebied leiden wij op tot commercieel-administratief medewerker voor de industriële sector en IT-medewerker voor systeemintegratie. Daarnaast verzorgen wij beroepsopleidingen op het gebied van houtconstructie, meubelmaken, mechatronica of tot vrachtwagenchauffeur. Bovendien biedt Nobilia duale opleidingen aan. Bijvoorbeeld een Bachelor of Arts in samenwerking met de Duale Hogeschool Baden-Württemberg Mosbach. Voor de studie tot ingenieur in de houttechniek (BA) werken wij samen met de Beroepsacademie in Melle.

Al in 1979 werd een aparte leerwerkplaats voor de houttechnische beroepsopleidingen ingericht, die in de loop der jaren steeds verder werd uitgebreid. Tegenwoordig strekt hij zich uit over 700 m² en is uitstekend uitgerust. Pas kort geleden werd er een uiterst modern bewerkingscentrum aan toegevoegd, waarin alle facetten van de ambachtelijke en industriële houtbewerking volgens de nieuwste stand van de techniek kunnen worden uitgeoefend.

In het kader van de commercieel-administratieve opleiding vindt bij Nobilia een keer per week aanvullend op de schoolopleiding een bedrijfsinterne les door een beroepsschoolonderwijzer plaats. Deze verdiept de leerstof van school en bereidt de leerlingen door middel van een speciale proefwerkcursus voor op examens.

Wij zijn er trots op dat Nobilia leerlingen regelmatig als besten van hun jaargang worden onderscheiden door de Kamer van Koophandel en Industrie.

Bovendien biedt Nobilia gratis taalcursussen, intensieve taalcursussen van meerdere maanden in het buitenland of stages bij partnerbedrijven. Voor alle leerlingen en trainees – zowel op industrieel als commercieel-administratief gebied en studenten – begint de opleiding met een gezamenlijke driedaagse kick-off, een intensieve cursus rondom het product “keuken”. In de loop van de opleiding worden bovendien aanvullende activiteiten aangeboden, zoals teambuildingreizen of etiquettetraining. 

Bij Nobilia noemen we ons Nobilianen en we zijn er trots op deel uit te mogen maken van deze gemeenschap. Op die manier is onze naam ook gaan verwijzen naar het sociale engagement dat onze onderneming al jaren aan de dag legt. Als familieonderneming hoort sociale duurzaamheid tot onze basisprincipes.

ROYALE PREMIES VOOR MEDEWERKERS
Alle 2.200 medewerkers krijgen volgens goede Nobilia traditie al sinds vele jaren een goed gevuld kerstpakket. Het bevat levensmiddelen, intussen ook de fair trade koffie en kleine cadeautjes zoals kalenders of keukenschorten.

Nobilia betaalt aan zijn medewerkers kersten vakantiegeld uit. Als de onderneming haar omzetdoelstellingen bereikt, betaalt Nobilia vrijwillig een extra premie uit aan alle medewerkers. Tenslotte hebben alle Nobilianen met hun werk een bijdrage aan het succes van de onderneming geleverd.

Nobilia organiseert kerstfeesten voor alle medewerkers. In een gezellige kerstsfeer en tijdens een gezamenlijk diner kunnen de collega’s het afgelopen jaar samen de revue laten passeren en de goede afloop vieren.

EEN FEEST VOOR HET HELE GEZIN
Regelmatig vindt er een gezinsfeest in één van de beide vestigingen plaats. En wel in het weekend, zodat alle medewerkers het feest en de onderneming samen met hun gezin kunnen bezoeken. Nobilia houdt er graag een goede band met de gezinnen van zijn medewerkers op na. Want zij zijn degenen die er dagelijks begrip voor moeten opbrengen als er op zaterdagen wordt gewerkt of er overuren worden gedraaid. Daarnaast vinden er andere regelmatige evenementen plaats, zoals het Nobilia voetbaltoernooi.

OOK ALS GEPENSIONEERDE NOG NOBILIAAN
Eens per jaar gaan rond 130 gepensioneerde Nobilianen op “Nobilia-ouderenreis”. Bovendien vindt er jaarlijks een feest voor jubilarissen in de gemeentehal Gütersloh plaats. Alle jubilarissen – actieve evenals voormalige Nobilianen – worden uitgenodigd om gezamenlijk hun jubilea te vieren. Voor het 25- en 40-jarig bedrijfsjubilieum krijgen de jubilarissen bovendien een financiële toelage. Als ze met pensioen gaan, krijgen de medewerkers een bijzonder cadeau ter afscheid.

Nobilia biedt zijn medewerkers in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid een aanvullende particuliere pensioenverzekering af te sluiten. Via een speciaal groepscontract kunnen medewerkers profiteren van aantrekkelijke verzekeringsvoorwaarden. In het kader van dit aanbod kunnen medewerkers van Nobilia zich regelmatig door externe deskundigen laten adviseren. Het advies is gratis en vrijblijvend.

BEGRAFENISFONDS: DE NOBILIA GEMEENSCHAP HELPT
Sinds 1995 heeft Nobilia ook een „begrafenisfonds“. Bij het overlijden van een medewerker kan het de moeilijke situatie voor de nabestaanden tenminste in financieel opzicht iets verzachten. Momenteel heeft het fonds rond 1.800 leden, meer dan 80 procent van alle medewerkers. Bij het overlijden van een collega betalen alle leden 5 euro. Nobilia doet daar nog eens hetzelfde bedrag bij.

In de huidige situatie komt op die manier een bedrag van 18.000 euro bij elkaar. Een klein bedrag voor de afzonderlijke leden, maar een echte hulp voor de nabestaanden.